pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Çiğdem Harmancı, Hüseyin Güzel
Amaç: Horizontal konkomitan şaşılığı olan ve kliniğimizde cerrahi tedavi yapılan olguların sonuçlarını değerlendirmek.
 
Gereç ve Yöntem: Nisan 2010-Kasım 2012 arasında horizontal konkomitan şaşılık nedeniyle kliniğimize başvurup opere edilen 62 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan 62 olgunun 33’ü (%53.2) kadın, 29’u (%46.7) erkek idi. Yaş ortalaması 14.4 ± 10.2 yaş (2-43) idi. 22’si (% 35.4) 0-7 yaş aralığında iken, 40’ı (%64.5) 8 yaş ve üzerinde idi. Ortalama takip süresi 13.6 ± 1.8 ay (12-18) idi. 38’ine (%61.2) iki gözdeki kaslara geriletme, 8’ine (%12.9) iki gözdeki kaslara geriletme –tek gözdeki kasa rezeksiyon, 12’sine (%19.3) tek gözdeki kasa geriletme, 4’üne (%6.4) tek göz geriletme rezeksiyon uygulandı. Ameliyat sonrası altıncı ayda ± 10 prizm dioptri kayma açısı başarı olarak kabul edildi.
 
Bulgular: Ameliyat sonrası olguların kayma derecelerine göre başarı oranları değerlendirildiğinde kayma açısı 15-30 prizm dioptri olanlarda %91.6, 31-50 prizm dioptri olanlarda %90.4, 50 prizm dioptri’nin üzerinde ise %62.5 başarı oranı tespit edildi. Şaşılık tipine göre genel başarı oranları; alternan ezotropyada %90, alternan ekzotropyada %86.6, monooküler ezotropyada %87.5, monooküler ekzotropyada ise %75 başarı saptandı. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir.
 
Sonuç: Horizontal konkomitan şaşılığı olan olgularda ameliyat öncesi ayrıntılı muayene yapılıp kayma açısı doğru şekilde ölçüldükten sonra cerrahi tedavi ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Buna rağmen geniş açılı kayması olanlarda (50 pd üzeri) tek cerrahi ile başarı oranları halen sınırlıdır.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)