pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Alzheimer Hastalığında Bakım Verenlerin Hastalıkla İlgili Farkındalık Düzeyi
Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Demet Yıldız, Deniz Kamacı Şener, Ebru Yaşar, Meral Seferoğlu, Deniz Sığırlı
Amaç: Bu çalışmada Bursa ilinde Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerin hastalıkla ilgili farkındalık düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Orta veya ağır evre Alzheimer hastasına en az 6 aydır bire bir bakım veren 50 kişi çalışmaya dahil edildi. Hastaların ve bakım verenlerin demografik özellikleri kayıt altına alındı. Bakım verenlere hastalıkla ilgili basit temel bilgilerin sorgulandığı 10 soruluk bir anket uygulandı.
 
Bulgular: Katılımcıların %56’sı hastalıkla karşılaşmadan önce hastalıkla ilgili bilgiye sahip değildi. %50’si yakını Alzheimer tanısı aldıktan sonra hastalıkla ilgili bilgi almak için herhangi bir yönteme başvurmamıştı. Katılımcıların %84’ü hastalığın kalıcı olduğunu, %80’i tedavisinin ilaçlarla yapıldığını bilmekteydi. %86’sı ilaçların şikayetleri sadece kısmen geriletmek için verildiğinin farkındaydı. %54’ü ağızdan alınan tabletler dışında başka tedavi seçeneklerinden haberdar değildi. %44’ü tedaviyle hastalığın düzelmediğini, %50’si ilaçları dönem dönem değiştirmek gerektiğini bilmekteydi. Hastalıkla ilgili sizi en çok sıkıntıya sokan şey nedir sorusuna sırasıyla gece uykusuzluğu, ajitasyonlar, inatçılık, hırçınlık, idrar ve gaita inkontinansı cevapları verildi.
 
Sonuç: Hasta yakınlarının hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olması hastalığın erken tanınması, hastalığa bağlı gelişen problemlerin anlaşılabilmesi ve tedavi sürecinin düzgün yönetilmesine olanak sağlayacaktır.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)