pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İlk Trimester Doppler Ultrasonografinin Kromozomal Anomaliler ve Gebelik Prognozunu Tahmin Etmedeki Etkinliği
Özgür Volkan Akbulut, Görker Sel, Aykut Barut
Amaç: 11-13+6 gebelik haftalarında yapılan Doppler ultrasonografik muayene bulgularının, fetal kromozomal anomaliler, gebelik-doğum prognozu ve yeni doğan yoğun bakım ihtiyacını tahmin etmedeki etkinliğinin araştırılması.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma Mart 2005 -Mart 2006 tarihleri arasında, BEÜ Kadın Doğum gebe polikliniğine başvuran sağlıklı gebeler ile yapılmıştır. 11-13+6 haftalık, fetal kalp aktivitesi pozitif, tekil gebeliği mevcut olan 130 gebe çalışmaya alınmıştır. Yapılan ultrasonografik sırasında fetüsün değerlendirilmesi, fetal baş-popo mesafesi, fetal ense saydamlığı, servikal uzunluk ve uterin - umbilikal arter Doppler ölçümleri yapılmıştır. Hastaların tamamı doğuma kadar takip edilerek, gebelik, doğum sonucu ve yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı belirlenmiştir. İstatistikler SPSS 19 programında, Mann-Whitney U ve T test kullanılarak yapılmıştır.
 
Bulgular: 130 gebenin 117’si (%90) miad doğum yaptı, 9’unun (%6,9) 37 hafta altı doğum yaptığı tespit edildi. 126 hastanın 49’nun doğumu normal vajinal yoldan, 77’sininki sezaryen ile gerçekleşmiştir. Yapılan izlem sonucu, 4 gebelik anormal olarak seyretti. Artmış fetal ense saydamlığı nedeniyle amniyosentez yapıldı. Sonucunda da 3 fetüste trizomi 21, 1 fetüste trizomi 18 saptandı ve terminasyon yapılmıştır. Amniyosentez sonucu fetal kromozomal anomali saptanan fetüslerin umbilikal arter Pulsalite İndeks (PI) ortalaması 3,00±0,62 olarak hesaplandı. Diğer 126 fetüsün umbilikal arter PI ortalamaları 2,55±0,83 idi. Bu iki grubun umbilikal arter PI ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptandı (p: 0.026).
 
Sonuç: Umbilikal akımının Doppler çalışmaları, fetoplasental dolasımın perfüzyonu hakkında, indirek fakat güvenilir bilgi sağlar ve gebeliğin ilk yarısında da faydalıdır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular umbilikal arter PI’ nin fetal kromozomal anomalileri taramada NT ile kombine edildiğinde 11-13+6 haftada yapılacak tarama sırasında yeni bir ek kriter olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

 

Cilt 30, Sayı 2 (2020)