pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Schwannom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Meryem İlkay Eren Karanis
Amaç: Schwannomlar, Schwann hücrelerinden köken alan benign periferik sinir kılıfı tümörleridir.Sıklıkla asemptomatik, yavaş büyüyen, gerçek kapsülle çevrili, kesit yüzü pembe, beyaz-sarı renkli, genellikle küçük tümörlerdir. Bu çalışmanın amacı schwannomların görülme yaşı, cinsiyet, boyut, yerleşim yeri gibi özelliklerini ortaya koymak ve bu özellikler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
 
Gereç ve Yöntem: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği’nde 2008-2018 yılları arasında schwannom tanısı alan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi.
 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 41.25±18.4’dür. Schwannomlar ortalama 2.96±2.1 cm çapındadır. 101 olgunun 51’i erkek, 50’si kadındır. Olguların 76’sında (%75.3) tümör dermal ve subkutan, 11’inde (%10.9) mediastinal, 11’inde (%10.9) intraabdominal, 3’ünde (%2.9) intrakranial ve spinal yerleşimlidir. Dermal ve subkutan schwannomlar(DSS)’ın 39’u (%51.3) ekstremite, 22’si (%29) baş-boyun bölgesi, 15’i (%19.7) gövde yerleşimlidir. 97 olguda tümör soliter ve sporadiktir. İntraabdominal schwannomlar (İAS)’ın9’u (%81.8)kadın, 2’si (%18.2) erkektir. Ortalama tümör çapı DSS’da 2.32±1.58 cm, intrakraniyal ve spinal schwannomlar (İKSS)da 3.40±0.79 cm, mediastinal schwannomlar(MS)’da 5.26±2.28 cm, İAS’da 5.00±2.62 cm’dir. MS’lu bir olguda eksizyondan bir yıl sonra tümör nüks etmiştir.
 
Sonuç: Schwannomlar en sık 5.dekatta, genellikle 5 cm’den küçük, sıklıkla dermal ve subkutan yerleşimli olarakekstremite ve baş-boyun bölgesinde, her iki cinsiyette eşit sıklıkta, büyük çoğunluğu soliter ve sporadik olarak izlendi. İAS kadınlarda daha sıktır. DSS,MS ve İAS’lardan daha küçüktür. Nüks nadirdir.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)