pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Karın Ağrılı Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?
Özcan Yıldız, Cihan Bedel, Nesrin Gökben Beceren, Önder Tomruk
Amaç: Kolay elde edilebilirlik ve yaygın kullanım imkanı akut karın ağrılı hastaların erken tanısında biyokimyasal belirteçleri oldukça önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada akut karın ağrısı ile acil servise başvurup yatışı yapılan hastalarda ortalama trombosit hacmi (MPV)’nin tanısal değerinin araştırılması planlandı.
 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 -Mart 2013 tarihleri arasında acil servise başvuran 812 hasta ile 45 sağlıklı kişinin kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kayıtlardan olguların; yaş, cinsiyet, fizik muayene bulguları, 5.gün MPV, platelet, nötrofil lenfosit oranı, lökosit, C-reaktif protein (CRP) ile MPV değerleri aralarındaki ilişki incelendi.
 
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 467’sini (%57,5) erkekler, 345’ini (%42,5) kadınlar oluşturmuştur. Hastaların yaş ortalamaları 53,09±0,75’dir (18-92). Hastaların kesin tanıları incelendiğinde en sık safra kesesi ve koledok patolojileri (%18,7), ikinci sırada nonspesifik karın ağrısı (%17,3), üçüncü ise ileus-volvulus (%13,8) idi. Çalışmaya alınan 812 hastanın 5. gün MPV ortalama değeri 8,358±1,046 fL, platelet değerleri ortalama 246,82±91,3 u/L, nötrofil lenfosit oranı ortalama değeri 10,025±12,75 u/L olarak bulundu. Çalışmadaki akut karın ağrılı hasta grubunda giriş MPV değerleri ortalama 7,869±1,071 fL, sağlıklı kontrol grubu MPV değerleri ortalama 8,47±1,058 fL olup, hasta grubunun ortalama MPV düzeyi, sağlıklı bireylerden daha düşüktü.
 
Sonuç: Pankreatit ve ileus-volvulus tanısı alan hastalarda MPV’nin tanıya yardımcı bir belirteç olabileceğini düşünmekteyiz.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)